Navigate Up
Sign In
User Login

Analiz ak Katografi Danje pou Inondasyon sou Lakòt Atlantik ak Gòlf la

Find Your Flood Map
 

Locate the flood map
for your address at the
Map Service Center


Information For

Apèsi sou Pwojè a

The Biwo Rejyon IV Ajans Federal Jesyon Ijans (FEMA) ki nan Atlanta, Georgie, te fè yon analiz teknik ak operasyon katografi sou lakòt la. Analiz yo ak katografi a ap pi byen idantifye, evalye ak endike danje ak risk ki asosye avèk inondasyon lakòt yo nan Sidès Etazini.

Pou sipòte  Pwogram Nasyonal Asirans pou Inondasyon (NFIP), Rejyon IV FEMA ap travay avèk ajans Eta yo, enstitisyon rejyonal yo, ak kominote yo pou fè mizajou nan enfòmasyon sou danje ak risk, epitou pou kreye nouvo kat jeyografik NFIP yo, ki rele Kat Dijital Estimasyon Asirans Inondasyon (DFIRM).  FEMA ap kreye nouvo vèsyon rapò asosye yo tou, ki rele rapò Etid Asirans Inondasyon (FIS).

Jan sa endike nan kat jeyografik ki anba la a, Rejyon IV te bay finansman pou etidye fason dlo yo monte nan kèk konte ki sou lakòt la nan Ane Fiskal (FY) 2008 la. Rejyon IV lan gen plan pou bay finansman pou patnè ak kontraktè yo fè analiz teknik (ak operasyon katografi nan rès konte yo lè lòt finansman pwogram nan vin disponib nan chak nouvo ane fiskal.

Nan dènye ane yo, FEMA te pwodui dènye rapò DFIRM ak FIS yo pou plizyè konte lakòt la. Men, etid yo te fè yo pa t gen nouvo analiz teknik lakòt la. Etid yo te genyen sèlman rivyè yo, kouran dlo yo, ak wiso yo. Nenpòt chanjman nan zòn inondasyon lakòt ki endike sou kat la te fèt avèk dènye done topografik yo.

Retounen nan Tèt

Kolaborasyon ant FEMA ak Patnè li

FEMA gen plizyè akò pou kolabore avèk patnè Eta, patnè rejyonal ak patnè kominote ki endike anba la a. Dapre akò sa yo, ekip miks pwojè a ap evalye risk inondasyon sou lakòt la ant Gòlf Meksik ak Oseyan Atlantik.

  • Depatman Alabama pou Afè Ekonomik ak Kominotè (ADECA)
  • Divizyon Jesyon Ijans Eta Florid (FDEM)
  • Depatman Resous Natirèl Georgie (GA DNR), Biwo Jesyon Plèn ki nan Risk pou Inondasyon
  • Depatman Misisipi pou Kalite Anviwònman (MDEQ)
  • Ajans Jesyon Ijans Misisipi (MEMA)
  • Divizyon Jesyon Ijans Kawolin-di-Nò (NCEM)
  • Pwogram Katografi Plèn ki nan Risk pou Inondasyon nan Kawolin-di-Nò (NCFMP)
  • Distri Jesyon Dlo Nòdwès Eta Florid (NWFWMD)
  • Depatman Resous Natirèl Kawolin-di-Sid (SC DNR)
  • Distri Jesyon Dlo Rivyè Suwanee (SRWMD)

Retounen nan tèt

Pou Resous ki Itil

W ap jwenn yon fèy enfòmasyon FEMA ki dekri pwojè a avèk plis detay nan seksyon "FEMA Dokiman" paj-wèb Coastal Study Resources la ansanm avèk lòt resous itil yo.

Gen lòt resous ki disponib nan lang Angle- nan Bibliyotèk la FEMA. Bibliyotèk la FEMA se yon koleksyon resous enfòmasyon FEMA pou fè rechèch, ki baze nan sitwèb, epi ki fasil pou piblik la gen aksè ladan. Pami resous yo, genyen CD, DVD, kasèt-videyo, resous pou moun ki andikape, afich ak atik ekspozisyon, tiliv, piblikasyon, dokiman oryantasyon ak règleman, règleman ak gid pwogram, fòmilè, prezantasyon nan dyapozitiv, ak kèk dokiman.

Retounen nan tèt

Pou Dènye Enfòmasyon nan Nouvo Kat Jeyografik ak nan Rapò sou Sitiyasyon

Pou jwenn enfòmasyon sou kilè nouvo DFIRM ak rapò FIS asosye yo ap fèt ak disponib pou piblik la revize, tanpri ale nan paj-wèb Eta pou Alabama, Florid, Georgie, Kawolin-di-Nò, ak Kawolin-di-Sid. W ap jwenn lyen ki mennen nan paj-wèb Eta sa yo anlè chak paj sitwèb sa a.

Retounen nan tèt

Klike sou kat jeyografik la pou yon vèsyon ki pi gwo

 Retounen nan tètProject & Event Calendar
<March 2020>
SuMoTuWeThFrSa
23242526272829
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930311234
FEMA.govContact FEMAPrivacy PolicyFOIANo FEAR Act DataUSA.govDHS